انجام خدمات طراحی زیر ساخت, پشتیبانی از سامانه, امن سازی و تست نفوذ