پیاده سازی زیر ساخت, امن سازی و ایجاد سامانه های نظارتی (سرویس از دسترس خارج شده است)